Nannacara aureocephalus (Armontabo)

Ґеоварієт Nannacara aureocephalus виловлений в р. Armontabo

Nannacara aureocephalus (Armontabo)

Nannacara aureocephalus (Armontabo)
фото Papja